Om Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Skøyen har som overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning med skolen, leksehjelp og fritid, skal oppleve at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Aktivitetsskolen skal være preget av forutsigbarhet og struktur. Det betyr at alle ukeplaner, aktivitetsplaner og lokal plan skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.

Aktivitetsskolen Skøyen skal kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som støtter opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud.


Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktivitet.
Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elevene i ordningen.

Vi skal ha varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.