Kartleggingsplan

Elever jobber med skolearbeid

I Oslo har vi en egen prøveplan som sier hvilke prøver elevene skal ha i de ulike fagene og på de ulike trinnene. Det inngår fire forskjellige prøvetyper i denne planen;

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Overgangsprøver

Ut fra prøveplanen til Utdanningsetaten, har skolen utarbeidet en intern prøve og kartleggingsplan som kombinerer de eksterne prøvene med egne interne tester. Vår interne prøve- og kartleggingsplan er utarbeidet slik at skolen får et godt overblikk over elevenes utvikling på områdene lesing, regning, engelsk, naturfag og digitale ferdigheter.

Eksterne prøver

De statlige kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Prøvene kan oppleves som lette for enkelte elever. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer. Skolen iverksetter ekstra tiltak for elever som er på/under bekymringsgrensen.

I Osloskolen er de statlige kartleggingsprøvene obligatoriske i lesing og regning for 1.-3.trinn. I tillegg har 3.trinn en kartleggingsprøve i engelsk, og 4.trinn i digitale ferdigheter. Prøvene gjennomføres i perioden fra februar (engelsk 3.trinn og digitale ferdigheter 4.trinn) til april (lesing/regning for 1.-3.trinn).

Nasjonale prøver på 5.trinn gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk. Prøvene måler i hvilken grad elevene mestrer kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4.trinn. Nasjonale prøver er kartleggingsprøver som alle barn på 5., 8. og 9. trinn i landet har samtidig.

Nasjonale prøver gjennomføres på høsten i 5.trinn. Nasjonal prøve i lesing er skriftlig prøve, mens regning og engelsk er digitale prøver. Leseprøven og regneprøven måler leseferdigheter og regneferdigheter i alle fag – ikke bare i fagene norsk og matematikk. For eksempel kan elevene få faglitterære tekster fra både naturfag og samfunnsfag i leseprøven, og de kan få oppgaver knyttet til for eksempel mat og helse på regneprøven. Foresatte får informasjonsbrosjyre i forkant av prøvene.

For mer informasjon om statlige kartleggingsprøver eller nasjonale prøver – sjekk Utdanningsdirektoratets nettside: www.udir.no

Osloprøvene er formet etter mal fra nasjonale prøver, og måler elevens ferdigheter i ulike grunnleggende ferdigheter. Alle osloprøver er digitale prøver, og gjennomføres i en egen prøveplattform. Osloprøvene er i stadig utvikling, og for skoleåret 2015-2016 er disse prøvene aktuelle for elevene ved Skøyen skole:

  • Osloprøve i naturfag 4.trinn (mai)
  • Osloprøve i lesing 6.trinn (januar)
  • Osloprøve i digitale ferdigheter 7.trinn (mars)
  • Osloprøve i naturfag 7.trinn (april)

Overgangsprøver i lesing og regning for 4.trinn og 7.trinn, utarbeides av Utdanningsetaten i Oslo, og gjennomføres på våren helt mot slutten av skoleåret. Prøvene er i papirform, og er laget for å styrke overgangen mellom 4. og 5.trinn, og mellom 7. og 8.trinn. Prøvene skal gi skolen dokumentasjon på elevens faglige ståsted, slik at de kan bidra til god faglig oppfølging av elevene mellom utdanningsnivåene. Resultatene drøftes i overgangsmøter mellom lærere på de aktuelle trinnene.