De 6 udiskutable reglene

• Jeg respekterer andre
• Jeg retter meg etter de voksnes beskjeder
• Jeg møter presis og holder avtaler
• Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen
• Jeg har med meg nødvendig utstyr
• Jeg snakker fint til voksne og medelever uten banneord

 

Konsekvenser ved brudd på reglene

• Advarsel fra en voksen
• Samtale med lærer etter timen / Skrive logg etter timen
• Fortelle foresatte om regelbruddet selv
• Melding hjem fra lærer/baseleder AKS
• Møte på kontoret
• Møte med foresatte
• Organisert undervisning utenfor klassen
• Bortvisning resten av dagen


De 6 udiskutable reglene med utdyping er utformet i samarbeid med Elevrådet ved Skøyen skole og vedtatt i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret 17.09.2018

For øvrig gjelder Forskrift for orden og oppførsel i Osloskolen gjeldende fra 01.08.2018