Hovedseksjon

Driftsplan

DRIFTSPLAN SKØYEN SKOLE
Driftsplanen inneholder de utviklingsområdene Skøyen skole har kommet godt i gang med og skal opprettholde. Nye utviklingsområder står i strategisk plan.

Organisering og tilpasset opplæring
Alle elever har ulike forutsetninger for å nå kompetansemålene i fagene. Med dette som utgangspunkt legger vi på Skøyen skole til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev gjennom ulike former for organisering av skoledagen.
Skøyen skole har et elevantall per trinn som etterhvert tilsvarer fire tradisjonelle skoleklasser På Skøyen skole kalles dette kvartettgrupper. Skolen betegnes som en fire–parallell skole, og har tildelt budsjett deretter. Det er fem kontaktlærere på trinnet, og assistenter etter behov. En av lærerne er i tillegg ressurslærer med ansvar for å følge opp elever med rett til spesialundervisning.

For å sikre en tettere oppfølging er elevene i tillegg inndelt i fem basisgrupper som hver ledes av en kontaktlærer (på trinn alle trinn har vi fem basisgrupper). Kontaktlærerens oppgave er å følge opp sine kontaktelever i det generelle læringsarbeidet og i den sosiale utviklingen. Noe undervisning forgår i basisgrupper, og da gjerne aktiviteter som ledes av kontaktlærer. Hver kontaktlærer har et spesielt oppfølgingsansvar for elevene i sin basisgruppe, men har i tillegg et faglig og sosialt ansvar for alle elevene på trinnet.

Noen timer per uke organiseres elevene i fleksible mestringsgrupper. Disse lager vi ved å sette sammen elevgrupper av varierende størrelse på tvers av trinnet. Målet er å gi elevene faglig tilpasset undervisning etter behov. Gruppesammensetningen er fleksibel slik at enhver elev alltid skal kunne få plass i en gruppe hvor undervisningsnivået er på dennes mestringsområde med god mulighet for faglig vekst. Elevene deles i grupper på bakgrunn av kartlegginger og annen dokumentasjon av læringsutbyttet. Med mestringsgrupper ønsker vi å tilrettelegge for å styrke elevenes opplevelse av mestring og å tilpasse opplæringen til elevenes ulike utgangspunkt. Mestringsgruppene er fleksible ved at man ikke er "låst" til ett nivå. Gruppene kan variere avhengig av fag og vurderes fortløpende.

I denne modellen kjenner alle lærerne alle elevene på trinnet, og elevene kjenner alle lærerne. Vi får også utnyttet den enkelte lærers faglige kompetanse til fordel for flere elever enn dem i egen klasse. Lærerne har fagansvar for ett eller to fag på trinnet. Det at elevene er trygge på alle de voksne på trinnet, gjør dessuten systemet mindre sårbart ved for eksempel sykdomsfravær eller når lærerne er på kurs.

Skjemaet under illustrerer organiseringen.  Hvert trinn har inntil 112 elever og minst 6 pedagoger (antall assistenter varierer). 

illustrerer organiseringen

Tidlig Innsats Early Years
Vi jobber med elementer fra programmet Tidlig Innsats Early Years (TIEY) på 1. -4. trinn. Dette programmet består av stasjonsundervisning og veiledet lesing i små grupper. TIEY ivaretar tilpasset undervisning ved at elevene får leseopplæring på sitt nivå. Foreldre som har elever på disse trinnene får også opplæring i TIEY, slik at de kan følge opp dette på en god måte hjemme.

Leseopplæring
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev. Skolen har utarbeidet en egen plan for leseopplæringen som skal tydeliggjøre skolens ambisjoner og prioriteringer. Planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside. Skøyen skole har ansatt en leseveileder som skal bidra til videre utvikling for elevene.

Bruk av Læringspartner
Alle våre elever har en læringspartner. Dette er en medelev de samarbeider med to uker av gangen. Lærer trekker ny læringspartner slik at alle i løpet av et år får jobbet med alle. Dette sikrer aktivitet fra alle elever, og alle blir kjent med alle.
Systematisk bruk av læringspartner forebygger mobbing. Det blir vanskelig å mobbe en du har jobbet tett med, blitt kjent med og løst oppgaver med i to uker

Samarbeid hjem-skole
Samarbeidet mellom hjem og skole forutsetter god kommunikasjon. Derfor er skolen opptatt av å gi god informasjon gjennom ukebrev og årsplaner om hva som foregår på skolen, og selvfølgelig i foreldremøter og utviklingssamtaler med den enkelte. Det holdes foreldremøter og utviklingssamtaler minimum 2 ganger pr. år, og våre lærere er tilgjengelige både på e-post og på telefon til fast oppgitte tider. Utviklingssamtalen er en forberedt samtale mellom elev, foresatte og lærer. Hensikten med samtalen er å reflektere over elevens utvikling, fastsette status og sette mål for veien videre. Elev, foresatte og lærer blir enige om en avtale for neste periode og hvordan denne skal følges opp på skolen og hjemme.
Det enkelte klassetrinns planer, ukebrev og oversikt over aktiviteter sendes foresatte og elever gjennom skoleportalen.

På hver grunnskole skal det være et FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) der alle foresatte som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foresatte / barn og medvirke til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal videre arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Ansvar og oppgaver for medlemmene i FAU finnes i eget skriv, se ellers link til FAU på skolens hjemmeside.

Et godt læringsmiljø - Holdningsskapende arbeid
Både via elevråd, gjennom klassemøter i klassens time og ved sosiale mål på ukebrev settes det fokus på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Alle trinn følger det pedagogiske opplegget fra "Mitt valg" der vi tar opp viktige mellommenneskelige temaer og gjennomfører sosiale leker. På Skøyen skole har vi valgt skolemegling som vårt program for å forebygge mobbing og løse opp i konflikter. Metoden involverer elevene slik at de skal kunne løse egne konflikter ved hjelp av skolemeglerne.
Alle elevene i 6. klasse har et 10-timers kurs i konflikthåndtering om høsten. Deretter plukkes 10 elever ut etter søknad og intervju. Disse gjennomgår et elevmeglerkurs og jobber som meglere i 7. klasse. Meglerne skal være nøytrale og fortrolige. Meglerne orienterer om sitt arbeid på skolens fellessamlinger.
Skolen har også en ressursgruppe i skolemegling blant de voksne. Disse står for opplæring og oppfølging av elevmeglerne. Gruppen består av fire lærere, miljøarbeider og rektor. Mobbesaker løses ikke gjennom skolemegling, det tar de voksne ved skolen seg av.

Handlingsplikt
Dersom ansatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen som følge av Opplæringslova § 9A-3.

Fadderordning
Elevene gjør aktiviteter sammen gjennom hele året. Følgende trinn samarbeider: 5.-1., 6.-2. og 7.-3., 4. trinn er ikke faddere.
I tillegg til de tradisjonelle trygghetsskapende aktivitetene i starten av skoleåret, leser de eldre elevene regelmessig med de yngre. Det gjennomføres perioder med kultur- eller friluftsaktiviteter. På forskjellige arrangementer, juletregang, 17. mai-tog og fellessamlinger, passer de større på de mindre.

Aldersblandingen innebærer et samarbeid mellom lærere og elever i fadderklassene om utvikling av barnas IKT-ferdigheter. På Skøyen skole har vi innført kodetimen hvor 1.-3.klassingene jobber med programmering, ferdig tilrettelagt, sammen med fadderklassene sine.

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
Alle skolene i Oslo har tatt i bruk den digitale løsningen Skoleplattform Oslo. Etter innlogging via skolens hjemmeside kommer man til portalen hvor man finner meldinger fra skolen, fraværsoversikt, oversikt over elevenes fag, vurderinger og anmerkninger, kontaktinfo til elevenes lærere, infosider fra skolen og infosider fra Osloskolen.

Skoleplattform Oslo bruker Office 365 som skyløsning. Dette betyr for eksempel at elevene kan jobbe videre på et dokument hjemme som de startet med på skolen. Løsningen tilbyr gratis Office-programvare for installasjon på private enheter hjemme for elever. I tillegg har elevene tilgang til Office-pakken i nettleseren. (Online versjon).

På Skøyen skole brukes læringsbrett i undervisningen på alle trinn. Alle lærere har egen laptop og læringsbrett, og skolen disponerer ca. 100 laptoper.

Biblioteket – Skolens hjerte
Sentralt på skolen ligger biblioteket. Dette er bemannet deler av skoledagen av biblioteklærer. Hit går elevene for å jobbe med data, lete etter informasjon, lese skjønnlitteratur, låne bøker eller lytte til lydbok.

Periodisering av kunst og håndverk
Vi timeplanfester ikke kunst- og håndverk timene, men velger vi å periodisere slik at elevene får 2 intensive perioder. Elevene får 4 uker om høsten og 5 uker om våren fordelt på antall årstimer per trinn.

Fellessamlinger / arrangementer
På Skøyen skole har vi syv fellessamlinger i året i forbindelse med oppstart av hver nye periode i årsplanen. Tema for samlingene og periodene er basert på opplæringens verdigrunnlag fra Overordnet del av læreplanverket. Alle trinn samles i idrettshallen, og vi har innslag og aktiviteter der elevene og skolehverdagen er i sentrum. Elevrådet har en naturlig plass i samlingene. Aktuelle markeringer er også en del av samlingene, som for eksempel Lekens dag, Karneval, Dansens dag og FN-dagen.

Uteområdet som læringsarena
Småskolen starter med å bli godt kjent i nærmiljøet før vi utvider vårt kjennskap til byens kultursteder og naturområder oppover i klassetrinnene. Uteskole ses i nær sammenheng med fagjobbingen og de kulturelle aktiviteter vi satser på og er i tråd med skolens profil.

Kultur
Skøyen skole er flittige brukere av ”Den kulturelle skolesekken”. Vi har 2 besøk pr. år av Den kulturelle skolesekken, samt mange andre spennende forestillinger som varierer fra år til år. Vi har også utviklet gode opplegg med tema Munch og Vigeland. Vigelandsparken er vår nærmeste nabo, og Munch hadde sitt atelier i nabolaget.

På Skøyen skole råder det utvidede kulturbegrep. Idrett er et viktig innslag. Her har vi et nærområde som inviterer til skøytedager, fotballturnering, ski og aking. Mange aktiviteter ivaretas av elevene selv i friminutt og på Aktivitetsskolen, men også de voksne på skolen sørger for utstrakt fysisk aktivitet.

Utfyllende informasjon om Skøyen skole finnes på vår hjemmeside.