Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

STRATEGISK ÅRSPLAN FOR SKØYEN SKOLE 2019

Kortversjon:

VI TAR VARE PÅ HVERANDRE I EN DIGITAL HVERDAG

 

Med bakgrunn i Strategisk kart fra Utdanningsetaten og skolens resultater, har det blitt utarbeidet et forslag til Strategisk plan for 2019 med tilhørende tiltak og aktivitetsplaner.

Vi har tiltak primært under tre av målene i Elev- og lærlingeperspektivet. Alle disse bygger opp under målet om at flere av Osloskolens elever skal fullføre og bestå. Ved tidlig innsats gjennom en forpliktende lese- og skriveplan som omfatter alle, sikrer vi sosial utjevning.

Vår viktigste utfordring i perioden blir å implementere god bruk av digitalt verktøy. Det digitale er ikke et mål, men et middel for å oppnå god læring.

Utforming av planen har skjedd i samarbeid mellom ledelsen og plangruppa. Den har også vært presentert og bearbeidet i hele lærerkollegiet underveis i prosessen. Denne prosessen åpner et viktig handlingsrom og vi har stor tillit til at alle eier og fullfører vedtatt plan. Tallene for måloppnåelse har blitt satt av ledelsen ut fra måloppnåelsen i 2018. På nasjonale prøver har vi et mål om at 60% av elevene scorer på mestringsnivå 3. Når det gjelder elevundersøkelsen har vi jevnt over gode tall, og justerer målene våre til fortsatt forbedring.

Vi har tatt utgangspunkt i overskriftene i Byrådets budsjettforslag med tilhørende tiltak for å få ønskete resultater.


Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Mål: Kvalitetssikre organiseringen av lese- og skriveopplæringen

Tiltak:

 • Innføre en fast lesestrategi og en fast skrivehandling pr. periode
 • Alle trinn gjennomfører klasselesekurs tilpasset trinn
 • Helhetslesekurs gjennomføres for elever som trenger det

Aktiviteter:

 • Det lages en årsplan for hvilke lesestrategier som gjelder for hver av årets sju perioder
 • Det lages en årsplan for hvilke skrivehandlinger som gjennomføres for hver av årets sju perioder
 • Skolens leseplan med lesestrategier samkjøres med overskriftene i LIAF(Lesing i alle fag)
 • Årsplanene gjennomgås i planleggingsukene, uke 32
 • Aktuelle lesestrategier og skrivehandliger gjennomgås på langteam før hver periode
 • Behov for helhetslesekurs vurderes etter kartlegging og klassetrinnsgjennomgang


Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Mål: Innføring av nettbrett fører til økt læring og motivasjon


Tiltak:

 • Utvikle felles digital kompetanse i personalet
 • Utvikle helhetlig undervisningspraksis med nye digitale verktøy

Aktiviteter:

 • Danne digital ressursgruppe på skolen bestående av nøkkelpersoner med kompetanse
 • Bruke en stor del av utviklingstider og fagforum til å bli trygg på ulike verktøy
 • Revidere og utvikle skolens regler for bruk IKT-utstyr, med fokus på nettvett
 • Bruk av kollegavandring/Lesson study for å lære av hverandre
 • Bruk av nettbrett er fast tema i teamtid og på alle fagforum
 • Søke skoletilpasset støtte fra UDE for å utvikle god praksis i bruk av digitale læremidler
 • Innhente ekstern kompetanse til oppstarten


Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mål: Felleskapets verdier styrkes i et mer individrettet samfunn

Tiltak:

 • Innføre menneskelige karaktertrekk innenfor skoleårets sju perioder
 • Involvere elevstemmen i valg av karaktertrekk

Aktiviteter:

 • For hver av periodene skal alle ha fokus på samme karaktertrekk
 • Periodens karaktertrekk presenteres i fellessamling og følges opp i klassens time
 • De sosiale målene på hvert trinn kan knyttes opp mot karaktertrekket
 • Rektor samarbeider med elevrådsstyret foran hver periode for å velge aktuelt karaktertrekk
 • Elevrådet jobber frem hvordan vi skal nå karaktertrekkene. Disse presenteres i klassens time


Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Mål: Sikre kvaliteten på aktivitetstilbudet i AKS

Tiltak:

 • Lage variert kurs- og aktivitetstilbud og veilede kursholderne

Aktiviteter:

 • Oppstartskurs for kursholdere i basemøtetiden
 • Kursholdere fyller ut planleggingsskjema og evalueringsskjema i planleggingstiden
 • Avdelingsleder og fagansvarlige observerer kurs
 • Baseledere gjennomfører samtaler og veileder kursholdere med utgangspunkt i kursperm og observasjon
 • Barna får selv være med på å evaluere kursene i etterkant


Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den
enkelte

Mål: Rekruttere og beholde kompetente ressurspersoner i AKS

Tiltak:

 • Kvalitetssikre ansettelsesprosessen og ivareta motivasjonen hos de ansatte

Aktiviteter:

 • Gjennomgå ansettelsesprosessen sammen med baselederne
 • Observasjon av ansatte og jevnlig veiledning én til én
 • Veiledningsmetodikk er tema på samarbeidsmøter med baselederne
 • Bruke den enkelte ansattes kompetanse og interessefelt

 

Fullversjon Strategisk plan Skøyen skole 2018