Hovedseksjon

Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

Strategisk plan for Skøyen skole 2022

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Mål: Bruk av læringsbrett fører til mer variasjon, bedre tilpasset opplæring, økt læring og motivasjon

Tiltak

 • Videreutvikle felles digital pedagogisk kompetanse i personalet
 • Utvikle undervisningspraksis med spesielt fokus på digitale muligheter

Aktiviteter

 • Differensiert kompetanseheving i digitale verktøyer gjennomføres i utviklingstid og i fagforum. God modellering prioriteres.
 • Det innhentes inspirasjon fra andre skoler som er i front på undervisning med digitale hjelpemidler.

 

Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Mål: Ny læreplan er synlig i skolens hverdag

Tiltak

 • Videreutvikle skolens rammeverk og "plan for teamsamarbeid i perioder"
 • Vurdere kvalitet på læremidler for bruk til neste skoleår

Aktiviteter

 • Videre evaluering og utforming av "plan for teamsamarbeid i perioder" slik at den ivaretar heltetstenkning, tverrfaglighet og at den har overføringsverdi
 • Innhente informasjon om hvilke læremidler de ulike trinnene bruker inneværende skoleår
 • Vurdere kvalitet på læremidler før innkjøpe for skoleåret 22/23


Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mål: Summen av skolens tiltak fører til at alle våre elever fullfører og består

Tiltak

 • Gjennomføre skolens tiltak i strategisk plan


Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing vold og overgrep

Mål: Tilpasninger av skolens organisering fører til at vi bedre ivaretar en stor skole

Tiltak

 • Tilpasse skolens organisering for å bedre ivareta en stor skole
 • Sikre elever og ansatte mot vold og trusler som kan gjøre arbeids- og skoledagen utrygg

Aktiviteter

 • Vurdere muligheter for en mer hensiktsmessig organisering
 • Risikovurdere og lage handlingsplan for elever med utagerende atferd

 

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Mål: Sikre kvaliteten på tilbudet i AKS

Tiltak

 • Videreutvikle møtestruktur på ledernivå i AKS
 • Utvikle VI-tankegangen på tvers av basene og mellom skole og AKS

Aktiviteter

 • Evaluere form og innhold i ny møtestruktur som ble innført i 2021
 • Avklare forventninger til forberedelser og etterarbeid til møtene
 • Vurdere om ansatte med spesiell kompetanse kan ha kurs på tvers av baser gjennom året
 • Drøfte hvordan vi kan skape mer kultur for at ansatte blir mer kjent og tilgjengelig på tvers av basene
 • Samarbeid og kursing i klasseledelse og inkluderene lek under planleggingsuken i august

Fullversjon Strategisk plan Skøyen skole 2022