Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

STRATEGISK ÅRSPLAN FOR SKØYEN SKOLE 2018

Kortversjon:

Det hele mennesket leser og skriver i en lærende organisasjon

 

Med bakgrunn i Strategisk kart fra Utdanningsetaten og skolens resultater, har det blitt
utarbeidet et forslag til Strategisk plan for 2018 med tilhørende tiltak og aktivitetsplaner.

Utforming av planen har skjedd i samarbeid mellom ledelsen og plangruppa. Den har også
vært presentert og bearbeidet i hele lærerkollegiet underveis i prosessen. Tallene for måloppnåelse har blitt satt av ledelsen ut fra måloppnåelsen i 2017. På nasjonale prøver har vi et mål om at 60% av elevene scorer på mestringsnivå 3. Når det gjelder elevundersøkelsen har vi jevnt over gode tall, og justerer målene våre til fortsatt forbedring. Vi har tatt utgangspunkt i risikofaktorer med tilhørende tiltak for å få ønskete resultater. 

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

 

Risikofaktor: Skriveopplæringen er for tilfeldig fra trinn til trinn

Tiltak: Vi skal bruke skrivehjulet som redskap i alle fag

Aktiviteter:

 • Få inn skriving på leseopplæringsplanen
 • Bevisst bruk av mottaker i skriveprosessen

 

Risikofaktor: Leseplanen blir ikke fulgt godt nok opp

Tiltak: Konkretisere bruk av leseplanen

Aktiviteter:

 • Lage og iverksette en kortversjon av leseplanen
 • Lesestrategi/lesemåte for hvert fag planlegges og tas med til års- og periodeplanlegging


Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å 

skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles
gjennom hele skoleløpet

Risikofaktor: Ny generell del gjør det vanskelig å holde på vår periodisering som ivaretar det hele mennesket

Tiltak: Innarbeide ny generell del i vår periodisering

Aktiviteter:

 • Tilpasse ny generell del til vår periodisering

 

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være
godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

 

Risikofaktor: Ulik kvalitet på undervisningen

Tiltak: Vi forsker på "den gode timen"

Aktiviteter:

 • Lesson study – Felles planlegging av den gode timen
 • Lesson study – Elevenes læring filmes for forskning på læringsutbytte
 • Utvikle og trene på bruk av gode spørsmål

 

Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal
sikre elevenes læring og faglige progresjon

 

Risikofaktor: Kvaliteten på aktivitetstilbudet AKS tilbyr er ikke god nok

Tiltak: Veiledning av kursholdere

Aktiviteter:

 • Oppstartskurs for kursholdere i basemøtetiden
 • Kursholdere fyller ut planleggingsskjema og evalueringsskjema i plan.tiden
 • U.inspektør og fagansvarlige går igjennom kursperm
 • U.inspektør og fagansvarlige observerer kurs
 • Samtaler og veiledning av kursholdere med utgangspunkt i kursperm og observasjon

 

Risikofaktor: De ansatte på AKS mangler pedagogisk kompetanse og forståelse for barnerollen vs. voksenrollen

Tiltak: Veiledning og kursing av alle ansatte

Aktiviteter:

 • Barnefaglige temaer på alle personalmøter
 • Agenda for basemøter der voksenrollen (også med ped vinkling) er et viktig tema
 • Veiledning er tema på samarbeidsmøter med baselederne
 • Observasjon av ansatte og jevnlig veiledning én til én