Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

Strategisk plan for Skøyen skole 2020

Kortversjon: Vi dypdykker i mestring og folkevett, og surfer klokt på læringsbrett. 

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Mål: Innføring av læringsbrett fører til økt læring og motivasjon

Tiltak

 • Videreutvikle felles digital kompetanse i personalet
 • Utvikle helhetlig undervisningspraksis med nye digitale verktøy

Aktiviteter

 • Utvide ressursgruppe læringsbrett
 • Ressursgruppa lager en plan for opplæring i trygg bruk av digitale verktøy – differensiert på alderstrinn
 • Ledelsen oppdaterer listen over verktøy som alle lærere skal kunne bruke
 • Differensiert kompetanseheving i utviklingstid, på team og i fagforum
 • Bruke utviklingstid og fagforum til å bli trygge på ulike verktøy, og diskutere læringseffekten av verktøyene.
 • Bruk av intern og ekstern kompetanse for å lære god praksis
 • Implementere skolens praksis i VFL til bruk med læringsbrett
 • Ressursgruppen lager felles føringer for hvordan undervisning planlegges og gjennomføres


Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Mål: Utvikle kollektiv forståelse og kompetanse til oppstart med det nye læreplanverket

Tiltak

 • Bruke utviklingstid til å oppnå felles forståelse av verdier og prinsipper i LK20
 • Avklare Skøyen skoles rammeverk og igangsette prosessen med lokale periodeplaner somviser nærmere form og innhold

Aktiviteter

 • Bruke UDIRs kompetansepakke for å sikre elevenes dybdelæring og tverrfaglighet.
 • Videreføre god praksis innenfor vurdering for læring – med nye verktøy og ny læreplan
 • Fagforum lager progresjonsplan for kompetansemålene i hvert enkelt fag
 • Fordele kjerneelementer og kompetansemål på skolens syv perioder
 • Trinnene ser på fordeling av temaer og metoder innenfor årets perioder


Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mål: Summen av skolens tiltak fører til at alle våre elever fullfører og består

Tiltak

 • Gjennomføre skolens tiltak i strategisk plan


Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing vold og overgrep

Mål: Hver enkelt elev skal ivaretas faglig og sosialt

Tiltak

 • Sikre et læringsmiljø som rommer alle elevene
 • Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema gjennom hele året

Aktiviteter

 • Bruke kartlegging og vurdering underveis for å differensiere undervisningen
 • Faglærer og ressurslærer planlegger rike og åpne oppgaver som ivaretar alle
 • Timen LIVET, Mitt Valg og Fuel Box brukes som grunnlag for planlegging av klassens time
 • Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Fullversjon Strategisk plan Skøyen skole 2020