Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

Strategisk plan for Skøyen skole 2021

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Mål: Bruk av læringsbrett fører til mer variasjon, bedre tilpasset opplæring, økt læring og motivasjon

Tiltak

 • Videreutvikle felles pedagogisk digital kompetanse i personalet
 • Utvikle undervisningspraksis med spesielt fokus på digitale muligheter

Aktiviteter

 • Det lages møteplan for "ressursgruppe læringsbrett" – og det settes felles mål for arbeidet på første møte i 2021
 • Ressursgruppa lager en felles plan for opplæring i trygg bruk av digitale verktøy – differensiert på alderstrinn
 • Ledelsen oppdaterer listen over verktøy alle pedagoger skal kunne bruke – i samråd med ressursgruppa, og legger frem i utviklingstid
 • Differensiert kompetanseheving i digitale verktøy gjennomføres i utviklingstid og i fagforum. God modellering prioriteres
 • Det innhentes inspirasjon fra andre skoler som er i front på undervisning med digitale hjelpemidler.
 • Det skal lages maler med eksempler for bruk av iThoughts til planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Lese- og skriveplanene revideres for å også si noe om lesing og skriving på digitale flater
 • Det utarbeides og gjennomføres spørreundersøkelser om for å innhente data om bruk av læringsbrettet

 

Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Mål: Ny læreplan er synlig i skolens hverdag

Tiltak

 • Videreutvikle skolens rammeverk og periodeplaner
 • Arbeide med å oppnå felles forståelse av dybdelæringsbegrepet i LK20
 • Vurdere kvalitet på læremidler for bruk til neste skoleår

Aktiviteter

 • Gjennomgå kompetansemålene i rammeverket for å finne hensiktsmessig plassering
 • Opplæring av prinsipper for dybdelæring for å videreutvikle praksis
 • Erfaringsdeling rundt bruk av rike oppgaver
 • Evaluere skolens bruk av periodeplaner ved slutten av skoleåret
 • Innhente status på bruk av læremidler per jan/feb som utgangspunkt for innkjøp til neste år


Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mål: Summen av skolens tiltak fører til at alle våre elever fullfører og består

Tiltak

 • Gjennomføre skolens tiltak i strategisk plan


Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing vold og overgrep

Mål: Bevare og utvikle det inkluderende læringsmiljøet

Tiltak

 • Forsterke og forankre laget rundt barnet – sikre VI-tankegangen
 • Følge elevens faglige utvikling gjennom bruk av kartleggingsplanen

Aktiviteter

 • Lærere og foreldre kurses i ny mobbeteori – «paradigme 2»
 • Opplæring i og bruk av "Den vanskelige/gode elevsamtalen"
 • Gjøre kartleggingsplanen hensiktsmessig for å kunne følge den enkelte elevs utvikling faglig og sosialt
 • Opplæring i bruk av Conexus som er koblet til kartleggingsplanen

 

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Mål: Sikre kvaliteten på tilbudet i AKS

Tiltak

 • Videreutvikle møtestruktur på ledernivå i AKS
 • Utvikle VI-tankegangen på tvers av basene og mellom skole og AKS

Aktiviteter

 • Evaluere form og innhold i ny møtestruktur som ble innført i 2020
 • Avklare forventninger til forberedelser og etterarbeid til møtene
 • Vurdere om ansatte med spesiell kompetanse kan ha kurs på tvers av baser gjennom året
 • Drøfte hvordan vi kan skape mer kultur for at ansatte blir mer kjent og tilgjengelig på tvers av basene
 • Samarbeid og kursing i klasseledelse og inkluderende lek under planleggingsuken i august

Fullversjon Strategisk plan Skøyen skole 2021