Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

STRATEGISK ÅRSPLAN FOR SKØYEN SKOLE 2017

Kortversjon:

Skrivekløe og digitale ferdigheter i en lærende organisasjon

 

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

 

Risikofaktor (R1):

Skriving er ikke godt nok utviklet som grunnleggende ferdighet

Tiltak: Skriving som redskap for læring i  alle fag

Aktiviteter:

 •   Følge normprosjektet til Kjell Lars Berge
 •   Bruke forutsigbare vurderingsformer i skriving
 •   Få skriving inn som eget punkt på leseopplæringsplanen

 

Risikofaktor R2):

Manglende helhetlig systematikk for tett oppfølging av elevenes leseprogresjon

Tiltak: Systematisere helhetslesing

Aktiviteter:  

 •   Kursing i utviklingstid i hele personalet
 •   Kurs for ressurslærere
 •   Fagansvarlige deltar i nettverk
 •   Internt arbeid på team

 

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

 

Risikofaktor (R1):  

Ulik kvalitet på bruk av IKT i undervisningen og bruk av itslearning

Tiltak: Pedagogisk bruk av IKT i alle fag

Aktiviteter:

 •   Pedagogisk bruk av IKT i fagforum og som fast punkt på teammøte
 •   Faste møter og fagdager for Superbrukere
 •   IPad en til en på et trinn
 •   Koding inn som valgfag på 7. trinn
 •   Veiledning og kurs på trinn og i fagforum
 •   Nettvett uke for hele skolen våren 2017
 •   Bruke itslearning rettet mot elever med oppgaver, infosider og      
    ressurser

 

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.

 

Risikofaktor (R1):

Ulik kvalitet på klassemøter og holdningsskapende arbeid

Tiltak: Innføre "Det er mitt valg"

Aktiviteter:  

 •   Følge opp kurset "Det er mitt   valg"
 •   Lage oversikt over ukentlige   klassemøter
 •   Bruke lekene i utviklingstid
 •   Lage foreldremøteplan med innhold fra Mitt valg

 

Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.

 

Risikofaktor (R1):

Lærere og Aksere er ikke godt nok samkjørt og kjent

Tiltak: Lage årshjul for møtepunkter og samarbeid

 

Risikofaktor (R2):  

Aktivitetene som tilbys i AKS-tiden er for lite målrettet

Tiltak: Opprette ressursgrupper med utgangspunkt i de ansattes korrespondanse

Aktiviteter:

 •   Kartlegging av den enkeltes kompetanse
 •   Nytt kurs- og aktivitetstilbud
 •   Innføre planleggingstid for de ansatte

 

Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringskraft, som sikrer utvikling og forbedring.

 

Risikofaktor   (R1): Ulik kvalitet på undervisningen

Tiltak: Kollegavandring

Aktiviteter:

 •   Plangruppa er med utvikle hensiktsmessig kollegavandring
 •   Lage plan over ressursbruk
 •   Utvikle et skjema for før- og etterveiledning
 •   Ønsker for kollegavandring tas opp i medarbeidersamtalen