Oppholdsbetaling, endringer av plass og oppsigelser

Forslag til nye takster på AKS 2022
Her finner du en oversikt over foreslåtte takster på AKS for 2022, samt inntektsgrenser fra og med 01.05.2021.

Skjermbilde 2021-11-03 kl. 13.00.46.png

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass. Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

Foresatte til barn på 1.–4.trinn skal ikke betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.

 

 

 

 

 

 

Dette er byrådes forslag på nye takster for opphold i Aktivitetsskolen for budsjettåret 2021:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Inntekt til og med

kr 239 409,-

Inntekt mellom

kr 239 410,- 425 616,-

Inntekt fra og med

kr 425 617,-

Heldagsplass

Heldagsplass m/ gratis kjernetid

686

246

1260

450

 

3212

1041

 

Deltidsplass 

 

440

 

 

 810

 

2171

 

Heltids- og deltidsplass

Hvis barnet har heltidsplass i Aktivitetsskolen, kan plassen benyttes både før og etter skoletid, i alle skolens ferier og på planleggingsdager hvor Aktivitetsskolen holder åpent.

Har du deltidsplass er dette 12 timer pr. uke.  I skolens ferier kan plassen benyttes 2 hele dager. 

Ved overtredelser, kan man få oppsigelse fra Aktiviteitsskolen, jamf. § 23 "Oppsigelse på grunn av mislighold" i Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger; "Rektor kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene 

b) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger 

 

Endringer og frister (OBS! Nye rutiner)

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Du må søke om å endre plasstypen digitalt via Oslo Kommune sin hjemmeside.

Det betyr at endringer som skal gjelde fra skolestart høsten 2021 må søkes om elektronisk innen 1. juni 2021 (tidligere fakturering på grunn av ferieavvikling)

Skal plassen enddres med virkning fra 1. januar 2021, må endringen sendes inn elektronisk innen 1. desember 2020

Oppsigelse og permisjon

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni. Oppsigelse skal gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside.

Hvis barnet ikke skal delta i Aktivitetsskoletilbudet fra høsten 2021, må plassen sies opp innen 1. juni 2021 (tidligere fakturering på grunn av ferieavvikling)

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.