Hovedseksjon

Skolemegling

Megling er når to parter som har en konflikt møtes med megler tilstede. Målet er å oppnå en dialog gjennom en prosess. Hvis prosessen er god og en dialog er oppnådd, vil partene nå fram til en avtale. Avtalen er skriftlig og bindende.

 • Megling er frivillig.
 • Megler er en veileder.
 • Megler er upartisk.
 • Det er partene som eier konflikten.

Hva er elevmegling?

Elevmegling er det samme som voksenmegling men har følgende rutiner som også noen ganger skjer i voksenmegling, men ikke alltid:

 • Det er alltid to elevmeglere. Som regel er det en jente og en gutt.
 • Om partene kommer til en avtale seg imellom kan de møtes etter en viss tid for å se hvordan det går. Datoen for å møtes igjen avtales når man har skrevet en avtale.
 • Det er alltid en voksen enten i meglingsrommet eller et sted like ved. Denne voksenpersonen kalles bakvakt.

Forskjellen på skole- og elevmegling

Det er viktig å skille mellom de to begrepene.

 1. Skolemegling dreier seg om hele skolen. Det vil si alle de voksne (administrasjonen, personalet og foreldre)og elevene i skolehverdagen. Begrepet betegner et system og en holdning i forhold til konflikt.
 2. Elevmegling er det som faktisk skjer når to elevmeglere megler mellom to eller flere parter.

Skolemeglingen i Norge

I 1995 startet man et forsøk med skolemegling. Det var flere skoler som deltok. I Oslo var det Vålerenga, Kampen og Slemdal skole. Etter endt forsøksperiode som endte med en veldig positiv evaluering og anbefaling ønsket daværende utdanningsminister Jon Lilletun at skolemeglingen skulle innføres på samtlige norske skoler innen år 2000. Høsten 1998 begynte det nasjonale prosjektet Skolemegling.

I Oslo samarbeider Utdanningsetaten og Konfliktrådene i Oslo om innføring av skolemegling. Dette samarbeidet eksisterer fremdeles. Oppgavene er fordelt slik at Skoleetaten administrerer og Konfliktrådene i Oslo har det faglige ansvaret. Desember 1999 søkte 31 skoler om bistand. Når samtlige skoler har gjennomført programmet er det 49 skoler i Nettverket for Skolemegling. Nettverket i megling i Osloskolen møtes regelsmessig.

Om skolemeglingen på skøyen skole

Hvor foregår meglingene?

Meglingsrommet er i år i Hus A, møterom 2 – Vigeland, innerst i gangen.

Når foregår meglingene?

Meglingen foregår hovedsakelig i timen etter storefri. Hvis det er en sak som haster kan det megles utenom denne tiden.

Hvilke saker kan megles?

Vi pleier å si at noen saker er for store, men ingen for små. Dette er eksempler på noen saker som kan megles:

 • Erting
 • Knuffing
 • Krangel om regler
 • Ting som går i stykker
 • Baksnakking
 • Slåssing

Det kan ikke lages en avtale om erstatninger som innebærer penger. Det er opp til de voksne, men det går an å megle om konflikten. Mobbing skal ikke megles da mobbing er et overgrep og ikke en konflikt. 

Hvis konflikten virker litt for alvorlig for elevmegling kan de voksne meglerlærerne kontaktes. De kan også megle!

Hvordan henvises det til megling?

Det er lærerne som henviser til megling. Om det oppstår konflikter i storefri sendes de impliserte til meglingsrommet hvor to meglere sitter i hver fjerde time.

Hva skjer når vi har henvist en konflikt til megling?

I det en sak henvises til megling, er det de som har konflikten som selv eier og tar over ansvaret for konflikten. De skal prøve å ordne opp i den sammen med meglerne. Meglerne kommer ikke med løsningen med bidrar til en løsning partene er enige i. Meglerne har taushetsplikt, og de som megles trenger heller ikke fortelle om det som skjer på meglingsrommet. Meglingen skal munne ut i en skriftlig avtale som begge parter er enige om.

Opplæring i klassene

Konflikthåndteringskurs:
Alle elevene i 6. klasse får om høsten et konflikthåndteringskurs på 6 ganger 2 timer. Da får hele klassen en workshop i konflikthåndtering. En workshop er en undervisningsmetode som bygger på deltakelse fra alle. I en workshop inngår øvelser, leker, teori og rollespill. I konflikthåndteringskurset lærer man om kommunikasjon, følelser, konflikt, konflikthåndtering og megling.

Hvem blir elevmegler?

De som velges til å bli elevmeglere har en del egenskaper som er gode å ha som megler. De er gode til å lytte og oppfatte hva som blir sagt både verbalt og nonverbalt. De er empatiske og behøver ikke å være i sentrum. Det er også viktig at andre elever har tillit til dem. Det er ikke nødvendigvis de som er flinkest på skolen eller som er gode til å snakke for seg som kan bli gode elevmeglere. Noen ganger er det elever som betegnes som ”bråkebøtter”. De som blir elevmeglere får god trening innen empati, kommunikasjon, lytting og løsningsorientering.

Informasjon til foreldrene

Det blir gitt informasjon om skolemegling på høstens foreldremøte i 6. klasse. En av meglingslærerne tar seg av dette sammen med rektor.

Elevmeglerne

Tidsbruk for en elevmegler: 
Etter at en elev er valgt til å bli elevmegler følger en periode hvor alle de nye elevmeglerne får trene spesielt på det å megle. Hvor mye tid som går med til dette varierer avhengig av meglergruppen.

En elevmegler har faste meglerdager. Oversikten over dette blir delt ut til alle klasser. Turnusen kan også endres i løpet av skoleåret slik at det ikke er den samme timen de eventuelt går glipp av hele skoleåret.

Ved siden av dette er det noen ganger meglersamlinger. Disse er viktige for elevmeglerne. Her får de trent på ting de kan være usikre på og dessuten snakke sammen.

Taushetsplikt

Vi kan ikke pålegge barn under 18 år taushetsplikt. Det vi snakker om i forhold til elevmeglere er en moralsk taushetsplikt. Det har vist seg at elevmeglerne tar dette svært seriøst. Så vidt vi har kjennskap til har det ennå ikke skjedd at de har sagt noe de ikke skulle til andre. Elevmeglerne kan snakke med bakvakten eller den ansvarlige for skolemeglingen på skolen.

For skolens beste

Når en elevmegler er ute av timene er det for skolens beste. De er en viktig ressurs. Om de har gått glipp av noe i timen skal de ikke behøve å ta dette igjen i form av hjemmelekser.

Hva når en elevmegler er i konflikt?

På lik linje med alle andre kan elevmeglere være i konflikt og gå til megling. Ingen slutter å bli sinte eller å krangle fordi de blir elevmeglere. Det er viktig at verken voksne eller andre elever bruker deres rolle mot dem. Det kan medføre til en svært kunstig og frustrert situasjon for elevmeglerne.

Om en elevmegler mister all tillit hos andre elever bør dette taes opp med skolemeglingsansvarlig på skolen.

Spørsmål

Spørsmål om megling eller gjennomføringen av dette på Skøyen skole, kan disse rettes til: 

Ellen Svendsby
Hanne Marit Holand