Hovedseksjon

Begynneropplæring på Skøyen skole

Skolestart og bokstavmylder
Vi introduserer elevene for én ny bokstav hver dag frem til høstferien. Elevene møter bokstavene gjennom lek, forming, sang bevegelse og tekster i ulike sjangre. Etter høstferien gjennomfører vi en grundig gjennomgang av bokstavene hvor vi konsentrerer oss om to bokstaver i uken.

Fonologisk bevissthet
Vi har stort fokus på fonologisk bevissthet og bokstavlydene slik at barna skal kunne differensiere på bokstavens navn og bokstavens lyd, og vite at det er lydene til bokstavene vi leser og skriver med. Å få fonologisk bevissthet innebærer at barnet lærer seg å rime, klappe stavelser og etter hvert lytte ut lyder i ord.

Språkleker
Språklekene er grunnlaget som stimulerer barnas språklige bevissthet, og språkutvikling. Gjennom hele første trinn stimulerer vi språkutviklingen til barna gjennom samtaler, høytlesing og gjenfortelling. Vi leker med rim og rytme, analysebegreper, bokstavlyder, stavelser, førstelyd/sistelyd og midtlyd i ord, ord i ord, sammensatte ord og setninger. Språkleker gjennomføres 2-3 ganger i uken, gjerne flere ganger.

Høytlesing
Høytlesning for elevene skal foregå hver dag, for å gi barna felles leseopplevelser. Ved høytlesing skal vi ha gode samtaler om tittel, bilder og innhold i tekstene, samt arbeide systematisk med ord og begreper som vi møter i tekster. Gjenfortelling av tekster er også sentralt her. Vi legger til rette for faste besøk på skolens bibliotek med høytlesing og muligheter for lån av bøker.

Skriving
Vi har observert god leseutvikling når det å skrive blir en integrert del av leseopplæringen, «å skrive seg til lesing». I arbeid med skriving ser vi nøye på analysebegreper og det at vi bruker bokstavlydene når vi skiver. Lærerne er gode skrivemodeller ved å skrive for og sammen med elevene. Elevene arbeider med utforskende skriving, som er skriving ut ifra egne opplevelser. Vi har erfart at rammelek er en motiverende og god metode for å gi barna autentiske oppgaver til tekstskapingen.

Bruk av læringsbrett i begynneropplæringen
På Skøyen er vi opptatt av at læringsbrettet skal brukes som et verktøy for læring i undervisningen. Aktivitetene på læringsbrettet skal være knyttet til læringsmålene vi arbeider med i de ulike fagene. Læringsbrettet skal bidra til variasjon og motivasjon for læring.

Læringsbrettet benyttes tilnærmet daglig i undervisningsøktene som et supplement til bøker, papir og blyant. Elevene arbeider med digital tekstskaping i ulike programmer på læringsbrettet. Skoleskrift 3 gir god fonologisk lydstøtte i skrivingen. Book Creator er også et godt program for å lage sammensatte tekster med tekst, bilde og lyd. Ulike spill med søkelys på fonologiske strategier brukes også.

Kompetansemål etter 2.trinn knyttet til Skoleskrift, Bookcreator og GraphoGame:

  • trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
  • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse
  • skrive tekster for hånd og med tastatur
  • lage tekster som kombinerer skrift med bilder
  • utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk