Hovedseksjon

Miljøteam

Målet med miljøteamet er å bidra til et trygt godt og godt læringsmiljø for elevene gjennom arbeid med det psykososiale miljøet på skolen.

Miljøteamet er et helsefremmende og forebyggende team som er godt synlige på skolen, både for elever og ansatte. Teamet jobber med system- og individuelle tiltak på skolen, som kan omhandle veiledning av ansatte, individuell oppfølging av elever eller elevgrupper og arbeid med Mitt Liv. Mitt Liv er et timeplanfestet fag hvor det jobbes med ulike psykososiale temaer, blant annet sosial og emosjonell læring, og hvor elevene ikke vurderes og måles etter evner. I samarbeid med de andre ansatte på skolen jobber miljøteamet for at skolens elever skal trives i egen skolehverdag, gjennom gode relasjoner og opplevelse av mestring i eget liv. Gjennom riktig hjelp og støtte fra voksne rundt ønsker vi å bidra til at elevene våre kan bli robuste barn som kan takle eget liv og egen hverdag på best mulig måte.

Noen av utfordringer vi i miljøteamet kan bidra med:

  • Skolevegring/høyt fravær
  • Konflikter med venner eller familie
  • Kontakt med andre lavterskeltilbud i bydelen/byen
  • Utfordringer i relasjoner eller miljøer